Goed onderwijs
Christendom voor beginners [De catechizandis rudibus]
Goed onderwijs
€ 21,90
Auteur :
Aurelius Augustinus (354-430)
Vertalers :
Augustinus-vertalingen bij het Augustijns Instituut, Hans van Reisen, Vincent Hunink
ISBN:
9789055738618
Verschenen:
14-02-2008
Omvang:
216 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave, vertaling naast originele Latijnse tekst
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Criterium, december 2015
"Dit geschrift is door Augustinus geschreven om een handreiking te bieden bij het vertellen over de christelijke leer aan beginners. Voor het onderwijs heeft hij nuttige adviezen: kies die verhalen die de belangstelling zullen opwekken en laat het doel van het godsdienstonderwijs zijn dat de mensen hun hoop op God stellen in plaats van op mensen. (...) Zo heeft Augustinus meer lessen op een heel eigen manier in dit geschrift gegeven. Dit boekje kan ook nuttig zijn in een gesprek met anderensdenkenden."
L. Vogelaar


In: Kleio, april 2009
"Over Goed Onderwijs is een geschrift dat 1600 jaar na de eerste verschijning zijn waarde heeft weten te behouden. Dat heeft ook te maken met een soepele en leesbare, maar nooit gemakzuchtige vertaling. Hierdoor is het verhaal nergens gedateerd of plechtstatig."
Daan Schuijt


In: Documentum, april 2009
"Een ieder die ooit in aanraking zal komen met het onderwijs en daarbij een visie behoeft, raad ik van harte aan om dit boek te lezen. En een ieder die lesgeeft (in wat voor context dan ook) zou dit boek gelezen moeten hebben voor bewustwording waar het bij onderwijzen werkelijk om draait. Eigenlijk zou het verplichte kost op christelijke lerarenopleidingen en pabo's moeten zijn!"
Simone Kroes


In: Ons kerkblad, 19 december 2008
"Diverse doelgroepen kunnen hun winst doen met dit klassieke werk. Uitgeverij Damon in Budel, die de laatste jaren meer Augustiniana heeft uitgegeven, heeft ook deze uitgaven tot een prettig leesbaar boek gemaakt."
J. Vogel


In: Theologia Reformatica, september 2008
"Deze (fraai uitgevoerde) publicatie bevat een nieuwe vertaling van het bekende geschrift van Augustinus De catechizandibus rudibus (over het onderwijs aan onwetenden)."
...
"Het eigene van deze uitgave (na die van G. Wijdeveld) is dat men op de linkerbladzijde de originele Latijnse tekst vindt en op de rechterbladzijde de Nederlandse vertaling."
(W. Verboom)


In: Vives, Jaargang 87, september 2008
"Deogratias [dat Goddank betekent] was rond het jaar 400 verantwoordelijk voor het verzorgen van een basiscursus over het Christelijke geloof. Augustinus schreef hem daartoe een uitgebreide handleiding om goed en inspirerend onderwijs te verzorgen, zonder zelf je motivatie kwijt te raken. Interessant dus ook voor hedendaagse onderwijzers."
(Joris van de Weerd)


In: HP De Tijd, 5 september 2008, week 36
"Deogratias legde zijn vragen aan Augustinus voor, en deze beantwoordde ze in een kleine verhandeling over het geven van catechese die nu in een nieuwe Nederlandse vertaling is verschenen. (Het is prachtig dat uitgeverij Damon steeds weer nieuwe en goede vertalingen van werken van Augustinus blijft uitbrengen. De uitgaven zijn zeer verzorgd en door deskundigen vervaardigd en ingeleid.)"
[...]
"Maar de belangrijkste deugd waarover een leraar dient te beschikken, is de naastenliefde. Het gehoor moet in zich opnemen wat bij de leraar 'krachtig en blijmoedig opwelt uit een rijke stroom van naastenliefde'. Alleen die deugd verdrijft uiteindelijk 'de duistenis van afkeer en verveling' die het onderwijs bedreigt.
Vanwege dit soort overwegingen is het lezen van dit boekje van Augustinus meer dan de moeite waard."
[...]
"En er is nog een laatste reden die lezing van dit werkje van Augustinus interessant maakt. In deze tekst, geschreven in het jaar 400, vinden we de eerste aanzetten tot de geschiedenisvisie die Augustinus na de val van Rome (410) zou uitwerken tot het geschiedenisepos dat een van de peilers van de westerse beschaving vormt: De stad van God (426)."
[...]
"Deze tekst van Augustinus is niet alleen een bron van troost en vreugde voor allen die weleens een groep mensen moet toespreken, maar biedt ook een van de beste ingangen tot die heilzame bewustwording."
(Bart Jan Spruyt)


In: RKKer.nl, Boekenwijzer zomer 2008
"De nieuwe Nederlandse vertaling is vlot leesbaar en is van een prachtige inleiding voorzien. De gekozen Nederlandse titel Goed onderwijs is misschien ook daarom aardig, omdat het een mogelijk gebruik van het boek in het onderwijs suggereert. Het zou een mooi boek zijn om met beginnende docenten in het katholiek onderwijs te behandelen!"
(Diederik Wienen)


In: Inspiratie Magazine, nummer 4 - 2008
"Vooral de samenvatting van het christelijk geloof in een vogelvlucht door de Bijbel, van de Schepping tot en met de Kerk, is fenomenaal. Onmiskenbaar voor iedereen die catechese en exegese geeft, maar ook nuttig voor iedere andere gelovige in deze tijd waarin men zich geen raad meer weet met de interpretatie van de Bijbel die de catechismus voorschrijft."
(TK)


In: De Oogst, jrg. 71, nr. 837 (juni 2008)
"Bij catechese gaat het om overdracht van kennis en liefde voor de naaste. In onze tijd, waar interesse voor godsdienst niet vanzelfsprekend gepaard gaat met de historische kennis ervan, is het goed om in de leer te gaan bij Augustinis."
(Pieter de Boer)


INTEGRAAL in: NBD|Biblion, 25 april 2008
"Wat in dit boek opnieuw opvalt, is Augustinus' warme interesse in mensen, en ook zijn vermogen om te nuanceren en zichzelf te relativeren. Zo weet hij alle gewichtigheid te vermijden en onderricht in het geloof uiterst eenvoudig te maken. Hij begint niet bij details, maar bij Gods liefde voor mensen. En ook opnieuw toont Augustinus zich een groot mensenkenner. Dit stelt hem in staat zwakten te signaleren bij zowel leraar als leerling. De laatsten zijn heel verschillend en dat vraagt om wisselende houdingen en benaderingen. Tot tweemaal toe levert Augustinus een model-betoog, een lang, een kort. Als orthodox-gelovige kant hij zich fel tegen ketterijen. Mensen zijn goed of slecht of dwalend, geloof en ongeloof bepalen zijn toekomst tot in hemel of hel. Toch is het boek troostrijk en bemoedigend, ook nu nog; zonder God is het leven vruchteloos en ten slotte vreugdeloos. De inleiding informeert over Augustinus en over het pad van belangstellende tot gemeentelid. Deze uitgave bevat naast de vertaling ook de Latijnse tekst. Met noten en een register van bijbelteksten."
(drs. J. Kleisen)


In: De Roerom, jrg. 22, nr. 8 (april 2008)
"Dit boek geeft een helder beeld van de didactische aanpak van Augustinus bij zijn onderricht aan geloofsleerlingen. Verrassend is de actuele betekenis ervan ook in het huidige onderwijsdebat. 'Goed en inspirerend onderwijs geven, zonder zelf je motivatie kwijt te raken', zo formuleren de auteurs zelf, sprekend in de geest van Augustinus, de betekenis en inhoud van dit bijzonder fraai uitgegeven boek. Dankzij een uitgebreide en goed gedocumenteerde inleiding komen talloze interessante aspecten aan de orde zoals het feit, dat Augustinis de eerste in de geschiedenis van de catechese is die met nadruk onderzoek bepleitte naar de motieven van de leerlingen om christen te worden. Naast de bundel preken, al eerder verschenen, is deze uitgave een welkome aanvulling in het portret dat Damon aldus samenstelt van deze kleurrijke kerkvader. Van harte aanbevolen."
(Louis Nabbe)


In: CV*Koers, april 2008
"Goed onderwijs is een opmerkelijk boek in het oeuvre van Augustinus, maar ook in de geschiedenis van het kerkelijke onderricht: de catechese. In deze verhandeling - mooi vertaald en ingeleid door Vincent Hunink en Hans van Reisen - geeft Augustinus een praktische schets van de inhoud van het christelijke geloof. Deze is bedoeld voor ene Deogratias, die basaal onderricht moet geven aan mensen die zich bij de kerk willen voegen.
Het is heel interessant om na te gaan wat Augustinus te berde brengt als hij in een notendop het christelijke geloof samenvat. Maar het is ook interessant om te zien hoe hij aanwijzingen geeft voor goed onderwijs, hoe je je gehoor moet bespelen en hoe je stof overbrengt op de luisteraars.
[...]
Het betoog van Augustinus is levendig.
[...]
Een boek dat catecheten en dominees nuttige bezinning biedt."
(Tjerk de Reus)


In: Radboud Magazine, maart 2008
"In een tijd waarin onderwijsland net is opgeschud door een parlementair onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen is het weldadig om een eeuwenoude les over onderwijs te consumeren. Vooral als die dan ook nog getooid is met de titel Goed onderwijs en geschreven is door niemand minder dan kerkvader Augustinus.
[...]
[...] de belangrijkste les die Augustinus de jonge leraar Deogratias en onze lezers voorhoudt is deze: zorg dat je plezier houdt in het lesgeven, zo wist Augustinus al, en je hebt helemaal geen onderwijsvernieuwing nodig."
(Bea Ros)

Aantal:
Goed onderwijs

Ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink en Hans van Reisen

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Wat moet je beginners vertellen over de christelijke leer? Hoe houd je er zelf plezier in, ook al moet je iets voor de honderdste keer uitleggen? Kortom, hoe geef je goed en inspirerend onderwijs, zonder zelf je motivatie kwijt te raken?

In zijn geschrift De catechizandis rudibus geeft Augustinus (354-430) antwoorden op deze vragen. Hij schreef het boek op verzoek van een bekende uit Carthago, en het is direct gericht op de dagelijkse praktijk. Allereerst gaat Augustinus in op didactische punten. Hij benadrukt de manieren waarop een docent zijn eigen blijmoedigheid op peil kan houden. Vervolgens geeft hij een model-uiteenzetting van de christelijke leer en de hoofdpunten uit de bijbel. Aan het slot volgt nog een tweede samenvatting daarvan in slechts enkele bladzijden.

Veel van wat Augustinus in dit boek beschrijft is nog steeds van belang en in onze tijd toepasbaar voor iedereen die goed onderwijs wil geven. In het huidige onderwijsdebat krijgt het zelfs een verrassend actuele betekenis. De wijsheid van de vroege kerkvader kan ook voor moderne mensen een steun zijn. En de samenvattingen van de christelijke leer zijn minstens nuttig voor wie daarvan eigenlijk niet heel goed op de hoogte is. 

De vertaling door Vincent Hunink en Hans van Reisen is voorzien van een uitgebreide inleiding en staat afgedrukt naast de originele Latijnse tekst.