(+31)040 - 304 60 58

Vier evangelisten, één evangelie

Boeken

Vier evangelisten, één evangelie

Aurelius Augustinus
€ 44,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Waarom heeft Jezus niet zelf een evangelie geschreven? En als die taak aan zijn leerlingen en volgelingen moest worden toevertrouwd, waarom zijn er dan vier evangeliën opgenomen in het Nieuwe Testament? Waarom niet één? En waarom niet meer dan vier? Wat te doen wanneer iemand opmerkt dat twee evangelieteksten niet met elkaar overeenstemmen? Het erbij laten? Of een verklaring zoeken? Het eerste doet het gezag van het evangelie geen goed. Kritische gelovigen voelen zich teleurgesteld. Buitenstaanders van geloof en kerk speelt het juist in de kaart.
   
Rond het jaar 400 kiest Augustinus (354-430) voor het tweede: hij gaat op zoek naar verklaringen. Mede op verzoek van andere predikanten besluit hij aan bovenstaande vragen en problemen een afzonderlijk geschrift te wijden: in De consensu euangelistarum inventariseert hij de tegenstrijdige passages uit de vier evangeliën. Augustinus gaat er in dit werk van uit dat we ons niet mogen vastklampen aan de letter van het evangelie, maar altijd  moeten zoeken naar de geest van het geheel. Daardoor is het in zijn ogen altijd mogelijk om in de  evangeliën een diepere betekenis te ontdekken, hoezeer de verhalen aan de oppervlakte ook van elkaar verschillen.
Met dit werk De consensu euangelistarum beoogt Augustinus buitenstaanders te overtuigen en gelovigen te bemoedigen. Hij laat zien dat de vier evangeliën naar één evangelie verwijzen; sterker nog: de evangelisten verkondigen ons het ene evangelie, Jezus Christus.

Vier evangelisten, één evangelie is de eerste volledige Nederlandse vertaling van De consensu euangelistarum. De vertaling is het resultaat van samenwerking tussen de classici Ton Hertogh en Leo Wenneker en de neerlandicus Sander van der Meijs. De groep werkte onder verantwoordelijkheid van het Augustijns Instituut in Eindhoven. Vanuit dit instituut verzorgden Joost van Neer en Martijn Schrama O.S.A. de inleiding.

Joop van der Elst interviewde vertaler Joost van Neer over Vier evangelisten, één evangelie. U kunt het interview terug luisteren:

Specificaties

ISBN
9789460360299
Oorsponkelijke titel
De consensu euangelistarum
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
384 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
17 Maart 2012
Verschenen in de serie

Recensies

In: Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk, 22 januari 2015
"Terugkomende op Augustinus kan ik zijn werk over de vier evangeliën van harte aanbevelen. Als wij de inleiding met een korrel zout nemen, kan lezing ons leren dat vertrouwen in de volstrekte geloofwaardigheid van de Schrift niet pas met de Verlichting ontstond, maar tot aan de Verlichting gemeengoed was. Wel moet gezegd worden dat moderne verdedigers van het Schriftgezag weleens weinig aandacht schonken aan de geestelijke bedoeling van de Schrift. Dat kan van Augustinus bepaald niet worden gezegd. Het ging hem om een band aan de levende Christus en liefde tot de levende Christus Die ons met een onuitsprekelijke blijdschap vervult."
ds. P. de Vries

Op: http://www.christusrex.be/bb/48#b1479
"Augustinus probeert aan te tonen dat er inderdaad vier evangelisten zijn, maar dat er in feite slechts één evangelie is. Augustinus beantwoordt ook nog andere prangende vragen: waarom heeft Jezus zelf niet geschreven? Waarom zijn er deze vier en niet meer of minder? Die vragen tergen de christelijke gemeenschap en Augustinus – zelf een kritische gelovige – gaat opzoek naar verklaringen. De sleutel is een spirituele verklaring van de Schrift en geen letterlijke. De geest primeert op de details. Het werk getuigt van de immense denkkracht en originaliteit van de Westerse kerkvader. Het team van het Augustijns Instituut in Eindhoven deed er goed aan om dit minder bekende boek van Augustinus te vertalen. Een schitterende en wetenschappelijk verantwoorde uitgave."
JG

In: Kerkblad voor het Noorden, februari 2014
"Bij zijn poging om de evangeliën met elkaar in overeenstemming te brengen gebruikt Augustinus een methode die wij vandaag de dag niet meer verantwoorden. Zijn methode gaat voorbij aan het eigene van de evangeliën. Maar toch heel mooi te lezen hoe tweeduizend jaar geleden werd gezocht naar een uitleg van de evangeliën."
D.J. Steensma

In: Herademing, maart 2013
"Augustinus weet zijn lezers te pakken."
(...)
"Toch goed dat dit befaamde boek verschenen is in zo'n dergelijke uitgave van het Augustijns Instituut"
WR

In: Vox Voetianorum 35/1
Hoewel ik Augustinus hier en daar in zijn gekunstelde oplossing nogal geforceerd vind en die ongetwijfeld door hedendaagse wetenschap wel kan worden weerlegd, acht ik zijn methode wel zeer belangrijk. Hij laat zien dat wetenschap en geloof met elkaar te verbinden zijn. En juist dat is in onze tijd, waarin die twee domeinen steeds verder uit elkaar worden gescheurd, een waardevol gegeven. Dit boek leert ons een gelovige, eerbiedige en scrupuleuze omgang met de Schrift.
Johan Verboom

In: De Civitate, jrg.63 nr.1
"Er zijn boeken van Augustinus die origineler zijn en ook onze tijd meer te zeggen hebben. Dat neemt niet weg dat het een boeiend tijdsdocument is, dat een inkijkje geeft in de vragen die toen speelden en in de wijze waarop de Bijbel werd uitgelegd.
Over de vertaling echter niets dan lof: ik heb het Latijn er niet bij gehad, maar het Nederlands is fris en duidelijk geschreven en Augustinus' gedrevenheid klinkt er duidelijk in door."
(...)
"En tenslotte: het boek is mooi ingebonden, ruikt lekker en heeft een lettertype waar je ogen van genieten."
Arco den Heijer

In: Veluwse Kerkbode, 5 oktober
"Zonder alle oplossingen die Augustinus voor oneffenheden aandraagt te accepteren, ben ik ervan overtuigd dat de wijze waarop hij de Schrift wenst te lezen de enige juiste is. Gelovig lezen van de Schrift en wetenschappelijke bestudering van de Schrift hoeven geen tegenstelling te zijn. "
(...)
"Terugkomende op Augustinus kan ik zijn werk over de vier evangeli?n van harte aanbevelen. Als wij de inleiding met een korrel zout nemen, kan lezing ons leren dat vertrouwen in de volstrekte geloofwaardigheid van de Schrift niet pas met de Verlichting ontstond, maar tot aan de Verlichting gemeengoed was."
ds. P. de Vries

In: Gulliver, 5 oktober 2012
"Augustinus was natuurlijk ook niet bekend met het historisch kritisch onderzoek, met een mogelijke bron Q en dergelijke theorieën, zodat hij onbekommerd kan harmoni?ren en uitbreiden waar logische aanvullingen of tekstverhelderingen ontbreken. 
Zijn benadering lijkt meer op de literaire benadering, dat wil zeggen: beschouw de tekst in zijn geheel en vooral als een Woord met een boodschap om te geloven. En die boodschap komt dan mede tot stand door hoe ik zelf de tekst lees. 
De kerkvader roept ons op om dat vooral met eerbied en ontzag te doen. Dan vind je meer overeenstemming over het Goede Nieuws, het evangelie, dan tegenstelling."
Wim van der Aa 

In: Gezinsgids, 4 oktober 2012
"Dit boek is niet alleen nuttig om Augustinus en de Vroege Kerk te leren kennen, maar ook voor Bijbelstudie."
W. Methorst

In: Benedictijns Tijdschrift, nr.2 2012
"Ook Augustinus zat anno 400 met de nu nog steeds door mensen gestelde vraag: Waarom vier evangelies, en wat te denken van evangelieteksten die niet met elkaar overeenstemmen? In dit werk waarvan hier de eerste integrale Nederlandse vertaling voorligt, inventariseert Augustinus de tegenstrijdige passages. Bij hem staat voorop: klamp je niet vast aan de letter, maar zoek naar de diepere lagen van de tekst, naar de geest van het geheel."
FB

In: NBD Biblion, 6 juni 2012
"Een prachtige vertaling de eerste in het Nederlands."
W.H.J. van Stiphout

In: Reformatorisch Dagblad, 1 juni 2012
"Het mooie van dit boek is dat Augustinus ontspannen met elkaar tegensprekende passages in de Schrift omgaat. De kerkvader strijkt ze enerzijds soms te gemakkelijk glad en draagt dan gekunstelde oplossingen aan, maar anderzijds laat hij ruimte voor echte verschillen tussen de beschrijvingen van evangelisten."
Klaas van der Zwaag

In: Katholiek Nieuwsblad, 18 mei 2012
"waarom heeft Jezus zelf geen evangelie geschreven? Augustinus wil laten zien dat dit meer zegt over de criticus dan over de teksten. Vanuit een modern standpunt is het niet zo raar dat vier overgeleverde verslagen van gebeurtenissen, waarvan de auteur bovendien niet altijd ooggetuige waren, wat verschillend uitvallen. Veel van die verschillen zijn eenvoudig te verklaren, aldus ook Augustinus, maar soms redeneert de heilige zich wat gekunsteld uit de moeilijkheden. Hoe dan ook, zelf ervoer ik dit boek als een zeer levendig commentaar op de evangeliën, dat inzoomt op de details waarin ze onderling (lijken te) verschillen. Een grote verrijking dat dit geschrift nu voor het eerst in het Nederlands te lezen is, onder een titel die strekking krachtig samengevat. Zeker een aanbeveling waard."
Henk Rijkers

In: CV Koers, april 2012
"Je kunt je afvragen wat we precies nog kunnen met alles wat Augustinus te berde brengt; de tekstwetenschap is verder ontwikkeld in de zestien eeuwen na hem. Tegelijk is zonneklaar dat hij een probleem signaleerde en gewetensvol zocht naar een oplossing. De nuchterheid en de tederheid die hij toont, zijn nog altijd voorbeeldig voor bijbellezers."
Tjerk de Reus

In: Friesch Dagblad, 21 maart 2012
"Zo roept dit merkwaardige boek van Augustinus de vraag op of onze moderne pogingen om de 'echte geschiedenis' van Jezus te achterhalen niet juist forceert wat de vier evangelisten alleen op hun manier konden en wilden zeggen. Wie 'dichtbij Jezus wil komen', moet dichtbij de letter blijven." 
Wessel ten Boom