(+31)040 - 304 60 58

Stellig maar onzeker

Augustinus' benadering van God

Boeken

Stellig maar onzeker

Augustinus' benadering van God

Paul van Geest
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Wat joden, christenen en moslims tot op de dag van vandaag bindt is het besef, dat God onkenbaar en onuitsprekelijk is. Maar zij baseren hun geloof in God óók op een Heilig Boek, waarin iets van Gods wezen en werkzaamheid geopenbaard wordt. Zij streven er dus niet naar om Gods geheim zó geheim te laten zijn, dat niemand weet dat er sprake is van een geheim.
Het is wel betreurd, dat Augustinus' spreken over God te stellig en trefzeker is geweest en hij het mysterie van God te weinig intact gelaten heeft. De receptie van zijn werk lijkt uit te wijzen, dat in deze bewering een kern van waarheid is. Zijn opvattingen over Gods voorkennis en voorbeschikking, over de erfzonde, en over de onverdiendheid en noodzaak van de genade: alle gingen tot het stamkapitaal van de theologie behoren.

In dit boek wordt aangetoond dat ook Augustinus' spreken over God doordrongen was van de overtuiging, dat de mens in woorden Gods werkelijkheid meer niet dan wél benadert. Centraal staat de vraag hoe Augustinus zich dan op dit snijvlak van spreken en zwijgen over God heeft bewogen. Enerzijds wilde hij misverstanden voorkomen. Anderzijds trachtte hij zijn gelovigen te doordringen van het besef dat God een geheim is. De vraag is hoe dit samengaat en hoe iemand ketters kan bestrijden maar tegelijkertijd zijn publiek ervan wil doordringen dat God onkenbaar, onbegrijpelijk en onuitspreekbaar is. 

Specificaties

ISBN
9789055737420
Auteur(s)
Omvang
256 pagina's
Uitvoering
Hardcover
Verschijningsdatum
15 Juni 2007
Verschenen in de serie

Recensies

Op: http://www.christusrex.be/bb/48#b1488
"De studie van Paul van Geest is hoofdzakelijk gebaseerd op primaire bronnen en dat maakt het tot een echte verademing. Een academisch hoogstandje en een grandioze synthese."
EN

'Een zonder meer schitterende studie over Augustinus' godsgeloof. Een van de mooiste titels uit de theologie waarin de kern van het hele boek en de ontwikkeling van Augustinus treffend is samengevat. Het is nu gebleken dat na vele eeuwen de kern van Augustinus' benadering van God nog steeds aanspreekt.'
Kees Fens (juni 2008)

In: Theologisch Debat, jrg. 5, maart 2008
"Wie een theoloog met liefde een warm pleidooi mét inhoud wil zien houden, moet dit fascinerende boek z?ker lezen.
[...]
Wie dit boek tot zich heeft genomen, mag zeggen dat hij iets van Augustinus weet. Stellig en zeker."
(Theo L. Hettema)

Op: www.boekhandelwesterhof.nl, boekbesprekingen 2008
"Van Geest maakt in zijn indrukwekkende boek duidelijk dat Augustinus weliswaar stellig was in zijn spreken over God, maar tegelijk en niet minder onzeker is gebleven. Daarbij neemt hij de chronologie van Augustinus' werken in acht en zodoende geeft hij een helder inzicht in zijn ontwikkelingsgang."
(Ds. Jenno Sijtsma)

In: Interpretatie, jrg. 16, nr. 1 (januari 2008)
"De stelling van dit boek is dat Augustinus weliswaar trefzeker theologiseerde, maar dat hij tegelijkertijd in zijn geschriften laat zien dat God ten diepste onkenbaar is. Deze problematiek wordt helder uiteengezet in het begin van het boek. [...] Soms met een loep, soms met een stofkam, een andere keer met een breedbeeldcamera weet hij [Van Geest] telkens weer juist de andere kant van Augustinus' spreken over God naar voren te halen: zijn ontkennend spreken. Zo maakt hij aanschouwelijk hoe Augustinus minder trefzeker wilde zijn dan zijn receptie doet vermoeden.
[...]
Als een vriendelijke, trefzekere en bij tijd en wijle ook ironische gids toont Paul van Geest de lezer op overtuigende wijze een andere Augustinus. 
[...]
Nederland mag gelukkig heten met zijn Augustinus-vertolkers. [...] 'Augustinus volgens van Geest' zou wel eens een internationale bestseller kunnen worden. Voor kenners van Augustinus is dit boek een must, voor dappere leken kan dit boek een openbaring zijn."
(Bart J. Koet)

In: Hermeneus, jrg 79, nr. 5 (2007)
"Van Augustinus worden de laatste jaren veel Nederlandse vertalingen gepubliceerd. [...] En nu is er een fraai uitgegeven monografie door Paul van Geest.
[...]
Dit grondig gedocumenteerde boek biedt een interessante en originele kijk op Augustinus' oeuvre, en het zal zeker tot verdere studie en discussie aanleiding geven. [...] Vaak wordt in de voetnoten uitvoerig in het Latijn geciteerd, wat het boek extra aantrekkelijk kan maken."
(Vincent Hunink)

In: rkkerk.nl, jrg. 5, nr. 20 (21 december 2007)
"Stellig maar onzeker levert boeiende lectuur. Van Geest loopt in chronologische volgorde sleutelteksten uit het werk van Augustinus door en brengt veel materiaal samen. Vaak geeft hij daarbij een inkijk in de ontstaansgeschiedenis van een brief of uiteenzetting van de kerkvader, wat de leesbaarheid vergroot."
(Diederik Wienen)

In: AmstelodamarE, dispuutsblad van de studentenvereniging C.S.F.R. Amsterdam, jrg. 30, nr. 2 (oktober 2007)
"Dit boek over Augustinus, dat overigens zeer prettig geschreven is, geeft veel stof tot nadenken. In hoeverre kunnen we inderdaad iets zeggen over God? Ik denk dat we hierin veel van Augustinus kunnen leren: als God de mens te boven gaat, roept Augustinus op tot nederigheid en het besef dat je mens bent."
(Arjen Zijderveld)

In: Kerk en Theologie, jrg. 58, nr. 4 (oktober 2007)
"Van Geest heeft ons met dit boek een grote dienst bewezen. Hij toont aan dat Augustinus' spreken over God genuanceerder en voorzichtiger blijkt te zijn dan vaak is aangenomen. Augustinus blijkt in dit opzicht bovendien dichter bij de oosterse orthodoxie te staan dan vaak is gedacht. Ook voor het hedendaagse spreken over God en het evangelie is stellig inspiratie op te doen uit de negatieve theologie, die leert enerzijds terughoudend te zijn, en anderzijds toch het christelijke geloof overtuigd te belijden. [...] Het boek is mooi uitgegeven en voorzien van nauwkeurige literatuurverwijzingen en twee registers. [...] Dit boek is het stellig waard, ook in andere talen te worden vertaald."
(Riemer Roukema)

In: NBD|Biblion, 12 oktober 2007
"De auteur [...] bespreekt [...] de blijvende en groeiende spanning in het werk van kerkvader Augustinus tussen het positieve (antropomorfe) en het 'negatieve' of 'apofatische' spreken over God - theologie als 'geleerde onwetendheid'. Hij behandelt ook de filosofische achtergrond en context van Augustinus' werk en zijn verhouding tot het manicheïsme. In de heldere samenvatting en evaluatie van deze studie concludeert hij dat het de kerkvader zelf niet voor ogen stond een grote en stellige autoriteit te worden: 'Het lezen van Augustinus' werken wint aan glans als zij in het licht van zijn groeiende onzekerheid worden geduid.' Met talrijke voetnoten, een uitgebreide bibliografie en een register.
(Ds. C.G. Kok)

In: Reformatorisch Dagblad, 29 augustus 2007
"Van het boek van Van Geest kunnen we leren dat elke theologie stellig moet zijn als het gaat om de grondwaardheden (zoals die door de Schrift ons zijn geopenbaard), maar onzeker wat betreft de menselijke vormgeving en verwoording. Augustinus leert ons theologiseren op het snijvlak van spreken en zwijgen, waarbij het zwijgen nooit het laatste antwoord kan hebben."
- K. van der Zwaag

In: Augustijns forum, jrg.6, nr. 3 (augustus 2007)
"Augustinus' stelligheid is hem vaak verweten, vooral door theologen uit oosters-orthodoxe kerken. Hij zou te weinig het mysterie van God intact hebben gelaten. Onlangs verscheen het boek Stellig maar onzeker. Augustinus' benadering van God van theoloog en hoogleraar Paul van Geest. Daarin toont de auteur aan dat de grote kerkvader helemaal niet zo zeler was.
[...]
De kracht van Augustinus ligt niet alleen in zijn fascinerende denken over God. Zijn kracht ligt ook in zijn vermogen onzekerheid over en vertrouwen op God tegelijk aan te wakkeren. De werken van Augustinus bevatten in dit opzicht nog steeds een schat aan spirituele inzichten."
- Diederik Wienen.