(+31)040 - 304 60 58

Schatkamer van het geloof

Preken over teksten uit het Oude Testament

Boeken

Schatkamer van het geloof

Preken over teksten uit het Oude Testament

Aurelius Augustinus
€ 89,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Huismeester van de schatkamer. Zo ziet de predikant Augustinus zijn rol als uitlegger van de Schrift voor een breed publiek. De huismeester, over wie Jezus spreekt, haalt uit de schatkamer nieuwe en oude dingen (Matteüs 13,52). En wie Augustinus' preken leest, merkt direct dat hij een begenadigd predikant is, die zijn publiek op hartveroverende wijze in de schatten van het geloof onderricht.
Het is de verdienste van de mauristen uit de zeventiende eeuw geweest dat zij de zogenoemde preken voor het volk (sermones ad populum) van Augustinus bijeenbrachten. Binnen hun verzameling vormen de preken over het Oude Testament  de eerste categorie. Samen met later teruggevonden preken bevat deze bundel 65 toespraken; verreweg het grootste deel hiervan is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.

Iedere preek in deze bundel is uitgesproken naar aanleiding van een lezing uit het Oude Testament. Maar wie denkt dat de preken uitsluitend over het Oude Testament gaan, zal verrast worden. Op meesterlijke en creatieve wijze brengt de huismeester Augustinus hier de kostbaarheden uit het Oude Testament en het Nieuwe bij elkaar.

Deze vertaling opent voor de hedendaagse lezer ook de deuren van een andere schatkamer: die van Augustinus' preken. Zijn woorden en geloof komen in al hun glans opnieuw tot leven.

Luister hier het interview dat Joop van der Elst had met Paul van Geest over 'Augustinus, De schatkamer van het geloof':

Specificaties

ISBN
9789460360671
Oorsponkelijke titel
Sermones de scripturis 1-50
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
822 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
15 Juni 2013
Verschenen in de serie

Recensies

In: Kerkblad voor het Noorden, juni 2016
"De Schatkamer van het geloof maakt zijn naam waar. Wie de tijd neemt die schatkamer te betreden, zal veel kunnen vinden dat het geestelijk leven verrijkt. Het boek, dat fraai is uitgegeven, gebonden met leeslint, is verschenen in de serie vertalingen van de werken van Augustinus."
D.J. Steensma

In: De Civitate, mei 2015
"De tot retor opgeleide Augustinus gebruikte zijn charismata niet meer om zijn gelijk te krijgen, maar zijn gelijk draaide nu om een Ander. Wie de genade onder ogen komt, staat immers niet meer in zijn recht. Ik kan u er derhalve primair alleen maar toe geroepen om te graven in beide Testamenten en secundair deze rijke bundel ter hand te nemen. Augustinus' woorden en geloof komen in al hun glans in deze prachtige vertaling opnieuw tot leven. Ik sluit met de overbekende woorden, die voor Augustinus een transformatie in zijn leven betekende: tolle lege!" 
Roel Lammers

In: Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal jg 44/3 (2014)
"Het is verbazend hoe levendig en concreet zijn preken na zoveel eeuwen nog altijd klinken." 
Adelbert Denaux

In: Kerk en theologie, juli 2014
"Door deze uitgave [Schatkamer van het geloof] en die van de bundel preken Geloof is het begin zijn nu alle preken over oud- en nieuwtestamentische teksten in het Nederlands verschenen. Een unieke en indrukwekkende prestatie van het Augustijns Instituut!"
Arie Kooijman

In: Vox Voetianorum, juni 2014
"Het zijn schitterende preken, waarbij een fijnbesnaader Augustinus het hart van de lezer weet te raken door schatten te delen uit de oudtestamentische schatkamer van hnet geloof (Matth. 13:52). Ik bemerk dat ik persoonlijk opgewekt word van deze preken. Ze zijn troostend, bemoedigend, origineel en geestelijk verrijkend."
Johan Verboom

Op:http://www.alphaonline.nl/voorpagina/index.php/voorpagina/partner-nieuws/item/163-de-schatkamer-van-het-geloof
"De preken van Augustinus zijn levendig van aard, de toon waarmee hij zijn hoorders aanspreekt is direct. Hij is echt met hen in gesprek, betrekt hen bij zijn verhaal."
Evert van der Steen

Op: http://www.christusrex.be/bb/48#b1478
"Het is alsof je nu luistert naar de kerkvader. De vertalers hebben die directe stijl gehandhaafd in hun vertaling. Daar waar nodig, hebben ze wat toelichting voorzien, maar dat is slechts zelden het geval. De preken blijven zeer toegankelijk."
EN

Op: http://www.alphaonline.nl/voorpagina/index.php/voorpagina/partner-nieuws/item/163-de-schatkamer-van-het-geloof, april 2014
"De toon van zijn preken is pastoraal, informeel. Hij preekt niet ‘over de hoofden heen’ maar spreekt tot het hart van mensen, direct en helder. In die zin is zijn stijl toch wel eigentijds. Geen plechtig betoog, geen dogmatische verhandeling maar een boeiend en vaak ook klemmend gesprek om mensen tot inzicht te brengen."
Evert van der Steen

In: Veluwse Kerkbode, 7 maart 2014
"Het is verheugen dat uitgeverij Damon opnieuws een werk van Augustinus heeft gepubliceerd. Verreweg het grootste deel van de preken van Augustinus over het Oude Testament werd nooit eerder in het Nederlands vertaald. Middels deze uitgave kan een breed publiek van deze preken van Augustinus kennisnemen."
Ds. P. de Vries

In: Filosofie, januari 2014
"De vertaling is van hoof niveau, alsof stem en toon door de tekst tot ons komen. Het meeste was nog nooit in het Nederlands verschenen. Leest u geen Latijn meer, neem dan toch eens de Latijnse tekst onder ogen en, in uw mond. Liefst in een grote ruimte met veel mensen."
Charles Vergeer

In: Ecclesia nr. 25/26 – december 2013
"Na het bovenstaande zal het zonder meer duidelijk zijn, dat wij met De Schatkamer van het geloof een uiterst waardevol boek rijker geworden zijn. Een bundel preken, die, hoewel uit een ver verleden afkomstig, nog steeds de moeite van het lezen ten volle waard is. Toegegeven: in zijn enthousiasme (in de letterlijke zin van het woord: van-God-vervuld-zijn) maakt de kerkvader het ons niet bepaald gemakkelijk. Zijn niet te stuiten drang tot allegoriseren brengt hem soms op wegen, waarop wij hem moeilijk kunnen volgen. Maar dit neemt niet weg, dat hij ons in de goudmijn van de Schrift onvermoede schatten laat zien, waaraan wij slechts tot onze schade kunnen voorbijgaan. Vandaar, dat wij De schatkamer van het geloof van harte bij de lezers van ons blad aanbevelen."
J.G. Barnhoorn, Nunspeet

In: De leeswolf, nr.8 2013
"Om zijn publiek te overtuigen maakt Augustinus gebruik van een massa schriftcitaten en -verwijzingen, waarvan de plaats in aantekeningen vermeld wordt. Inhoudelijk bevatten deze preken niet zo veel verassingen, maar de vergelijkingen, metaforen en allegorieën zijn meestal wel origineel en soms spitsvondig."
(...)
"De vertalers hebben deze preken in eenvoudige en heldere taal omgezet, en ze van tussenkopjes voorzien. In een inleiding geven ze informatie over Augustinus' gewijzigde houding tegenover het Oude Testament en over de ketterijen waar hij op reageert. Ze geven een uitgebreide bibliografie en sluiten deze mooie, wetenschappelijk verantwoorde publicatie af met een zeer uitvoerig register op Bijbelteksten."
Jef Ector

In: Gezinsgids, 31 oktober 2013
"Het boek is goed toegankelijk doordat de preken in duidelijk Nederlands zijn vertaald, door de heldere inleiding en door de goede registers."
W. Methorst

In: Cultuurpagina, oktober 2013
"De Schatkamer van het geloof verzamelt preken van Augustinus over teksten uit het Oude Testament. De ‘mauristen’ brachten deze preken, samen met andere, in één corpus, waarvan dus nu een deel voor het eerst in Nederlandse vertaling verschijnt."
Erik Meganck

In: Streven, oktober 2013
"In een goede, niet al te lange, zeer ter zake doende inleiding worden in korte paragrafen de belangrijkste aspecten van dit specifieke deel beschreven, gevolgd door praktische informatie hoe dit boek te hanteren, en een korte literatuurlijst. De uitstekend vertaalde tekst van 65 preken vormt uiteraard het hart van deze uitgave. (...) Tijdens het lezen van een preek hoort men Augustinus als het ware de homilie uitspreken."
(...)
"Een werkelijk vernuftig systeem in het register van Bijbelplaatsen rondt dit fraaie boek af. Het is niet alleen een lust voor het oog, maar ook voor het hart; inderdaad een schatkamer van het geloof."
Panc Beentjes

In: De Oogst, september 2013
"De onderwerpen die Augustinus bespreekt zijn nog altijd actueel en zijn antwoorden verhelderend."
(...)
"Delf zelf ook uit deze schatkamer en laat u verrassen door de actualiteit vabn de prediking!"
Pieter de Boer

In: Friesch Dagblad, 12 september 2013
"Of Augustinusnu het Oude of het Nieuwe Testament leest, hij weet steeds een levende Christus te preken die vraagt om toewijding en een verrassend gehoor."
Dr. Wessel ten Boom

In: Reformatorisch Dagblad, 15 juni 2013
"De waarde van deze bundel is dat de lezer op een levendige wjze kennismaakt met de directe preektrant van de kerkvader. Voor de moderne lezer doet het voortdurend zoeken naar een geesteljke betekenis van een tekst wat gekunsteld aan. Met die geesteljke speurtocht op zich is echter niets mis wanneer deze de bedoeling heeft om recht te doen aan de geesteljke eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament."
(...)
"Het gaat hem om de boodschap voor het hier en nu. Zjn preken verraden een kloppend hart van een herder die bewogen is met het lot van zjn schapen."
Klaas van der Zwaag

Op: http://www.boekhandelwesterhof.nl/site/jenno-sijtsma/schatkamer-van-het-geloof/
"Over het geheel genomen zijn de preken eenvoudig en spreekt Augustinus de toehoorders in begrijpelijke taal aan. Hij kent als pastor zijn toehoorders door en door en weet de vinger te leggen bij allerlei zaken die onder hen leven en waar ze moeite mee hebben."
(...)
"Het is zonder meer een nieuwe mijlpaal op de weg van het Augustijns Instituut en voor de lezer van de preken uit deze bundel is het een hartelijke oproep ernst te maken met het lezen en bestuderen van de Schrift. Want dat is ook in deze tijd broodnodig, brood voor het hart." 
Jenno Sijtsma