(+31)040 - 304 60 58

Leven in hoop

Preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte

Boeken

Leven in hoop

Preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte

Aurelius Augustinus
€ 32,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht aan anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven.
    Voor deze bundel werden zeventien preken vertaald van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal. Dit boek bevat alle bewaard gebleven preken van Augustinus over fragmenten uit Paulus' brieven aan de christenen in Rome en in Korinte. Vooral de eerste reeks preken over Romeinen 7-8, die Augustinus in Carthago moest houden, heeft hem veel hoofdbrekens gekost en de luisteraars waarschijnlijk ook. De preken dateren uit de jaren van de zogeheten eerste pelagiaanse controverse.
    De meeste Latijnse teksten waren al eeuwenlang bekend maar van twee preken werden de grondteksten pas ongeveer twintig jaar geleden teruggevonden. Op één uitzondering na verschijnt in dit boek van alle preken de eerste Nederlandse vertaling.
    Hoe moeilijk sommige preken uit deze reeks ook zijn, Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldige uitlegger van de Bijbel, een toegewijd pastor en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.
    Deze bundel kreeg de titel Leven in hoop, ontleend aan sermo 157 en gebaseerd op Romeinen 8,24. Paulus hoopt er op dat aan ons zwoegen en zuchten op aarde ooit een einde komt, wanneer wij tot kinderen van God zijn gebaard. Tot zolang zucht en lijdt de hele schepping nog altijd als in barensweeën (Rom 8,22-23). Dat gold voor Augustinus als gastpredikant in Carthago in alle ijver om zijn luisteraars en latere lezers gevoelig te maken voor degene die onze hoop ooit zal vervullen: we mogen er volledig op vertrouwen dat Christus woord houdt.

Specificaties

ISBN
9789460360251
Oorsponkelijke titel
Sermones de scripturis 151-162B
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
256 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
01 Augustus 2011
Verschenen in de serie

Recensies

In: Ecclesia, maart 2014
"Zoals ik reeds heb opgemerkt, zijn de preken in deze bundel niet gemakkelijk. De vertalers hebben er echter naar gestreefd om het niet zelden weerbarstige Latijn in “eenvoudig en helder Nederlands” over te zetten, waarbij zij, net als Augustinus destijds, niet zozeer lezers als wel hoorders voor ogen hadden: het was hun erom te doen de preken geschikt te maken om voorgelezen te worden. En hierin zijn zij uitstekend geslaagd. Door het gebruik van korte zinnen en door eenvoudig taalgebruik (een grote verdienste!) hebben zij een maximum aan verstaanbaarheid weten te bereiken. Vandaar, dat deze preken het alleszins waard zijn gelezen te worden, zeker in een tijd als de onze, waarin angstwekkend veel kerkgangers ten prooi zijn aan de infectie, die ooit door de apostel als “kittelachtigheid van gehoor” (II Timotheüs 4 : 3 Statenvert.) is omschreven. Mij dunkt, dat zij een kennismaking met deze preken als een heilzaam medicijn zullen ervaren."
J.G. Barnhoorn

In: Herademing, nr.78, december 2012
"Een aanrader voor hen die geïnteresseerd zijn in de spiritualiteit van Paulus en Augustinus."
Kitty Bouwman

In: Veluwse Kerkbode, 19 oktober 2012
"Evenals uit de andere preken van Augustinus blijkt dat deze geniale kerkvader de Schrift zo kon uitleggen dat ook het eenvoudige volk hem kon begrijpen."
Ds. P. de Vries

In: Kerkblad voor het Noorden, 28 september 2012
"Prachtig is ook de uitspraak dat gelovigen Gods geboden niet uit angst gehoorzamen, maar dat zij zich uit liefde aan Gods geboden verbinden. Echt de moeite waard deze preken van zestien eeuwen geleden!"
D.J. Steensma

In: Gezinsgids, 4 oktober 2012
Van Willigen: "in onze tijd wordt nauwelijks kritisch naar de begeerten gekeken. Wat dat betreft is Augustinus in deze prekenbundel heel actueel."
W. Methorst

In: Vox Voetianorum, jr.35 nr.3, maart 2012
"De vormgeving van het boek is heel vriendelijk en uitnodigend. De mooie kaft, het kapitaaltje, het leeslint en het rustige lettertype wenken de lezer naderbij te komen. En het leven van Augustinus is natuurlijk an sich al een verademing. Ik doel daarbij op zijn stijl van korte zinnen, esthetische one-liners, de rustige trant van schrijven waarbij hij soms weer even herhaald, de levendige voorbeelden, de krachtige praktische imperatieven en de persoonlijke aanspraak maken het heel boeiend om zijn preken te lezen."
Johan Verboom

In: Credo, januari 2012
"Maar wat me vooral van het hart moet: in deze preken is veel moois aan te treffen en prachtige vergezichten in het Bijbelse reliëf. Daar kunnen we tot op de dag van vandaag onze winst mee doen in geestelijk opzicht."
W.J.W. Scheltens

In: Filosofie, jan/feb 2012
"De preken van Augustinus zijn ongelooflijk boeiend en levendig." (...) "De wijze waarop deze groep vertalers aan de zeshonderd ons bewaard gebleven Sermones werken laat hun liefde en zorgvuldige aandacht voor deze teksten goed zien. Het werk vordert, dit is al de zeventiende bundel met teksten van Augustinus die bij Uitgeverij Damon het licht ziet. En het einde is gelukkig nog lang niet in zicht."
dr. Charles Vergeer

In: Friesch dagblad, 12 december 2011
"Wie begint te lezen in dit boek komt eerst een mooie informatieve inleiding tegen."
(...)
"Het valt op dat de inleiders dit nieuwere Paulus-onderzoek min of meer als ware uitleg beschouwen. Het is wat hen betreft zonneklaar dat Augustinus anders over de wet spreekt dan Paulus zelf doet, en er 'niet helemaal uitkomt'. Die constatering is interessant en trekt dit boek in de cirkel van actuele en belangwekkende discussie."
Tjerk de Reus

In: NBD Biblion, 24 november 2011
"In deze brieven worstelt Paulus met een aantal algemeen-menselijke thema's: genade en goede werken, lichaam en geest, vrije wil en gemeenschap, traditie en hoop op verlossing. Deze eeuwige thema's zijn ook nu nog lezenswaardig en de heldere, verzorgde vertaling maakt dat mogelijk. Ook in een ander opzicht is deze uitgave interessant: ze biedt een inkijkje in een interessant stuk theologiegeschiedenis doordat Augustinus midden in de theologische debatten van zijn tijd stond. Als vertaling is ze interessant omdat de meeste preken voor het eerst vertaald zijn in het Nederlands."
(...)
"Verzorgde uitgave in gebonden uitvoering met leeslint."
Dr. E. Sengers

In: Reformatorisch Dagblad, 28 november 2011
"Het christenleven is een leven in hoop, zoals de titel van deze bundel aangeeft. "We hopen dus op wat nog niet zichtbaar is, en in afwachting daarvan blijven we vol? harden." Onthouding en vreemdelingschap (ongehuwd zijn is beter dan huwelijk, ziel en geest zijn hoger dan het lichaam) doortrek" ken deze preken. Maar de wortel van alle kwaad ligt niet in de materie, maar in de hoogmoed van de mens. Vertrouwen is geloven wat we niet zien, aanschouwen is zien wat we nu geloven. Daar doelt Augustinus uiteindelijk op. De christen is in de dagelijkse strijd tegen de zonde niet kansloos, want dankzij de genade in Christus is er overwinning. Een bundel die Bijbels-paulinisch spreekt over de radicaliteit van de genade die uiteindelijk de overhand zal hebben in de strijd tegen de zonde."
Klaas van der Zwaag

In: ND Gulliver, 11-11-2011
"Uitgeverij Damon verricht monnikenwerk door de preken over de Romeinenbrief en een paar uit de brief aan de gemeente te Korinte uit het Latijn te laten vertalen en uit te geven met commentaar. Deskundigen uit het veld van het patristisch onderzoek zorgen daarvoor, zowel kenners van de klassieke talen als van de klassieke theologie, van interkerkelijke achtergrond."
(...)
"Er ligt zo in de geschiedenis van de tekst van deze preken en zijn preker veel actualiteit. Eerlijk is eerlijk, zo moeilijk als de vertalers vond ik de preken niet. Dat komt vooral door de gave van Augustinus om levendig te preken. Hij is als het ware steeds in gesprek met zijn hoorders. Daarbij schuwt hij het dagelijkse leven niet, hij roept beelden op en gaat evenmin de humor voorbij, ook al doet hij dat in deze preken wat minder."
(...)
"Augustinus' vertaalkunst van de tekst is groot, maar zijn werkelijke zorg is dat de hoorders hem begrijpen en dat zij de boodschap oppakken. Die boodschap is een boodschap van hoop. Terecht is de titel van het boek ontleend aan Romeinen 8 : 24."
Wim van der Aa

In: Katholiek Nieuwsblad, 23 september 2011
"Deze bundel is weer goed ingeleid en becommentarieerd, zij het een beetje bangig dat Paulus wel eens "vrouwonvriendelijk, homovijandig of maatschappelijk achterhaald" op de lezer kan overkomen.
Henk Rijkers

In: Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal, 1942/aflevering 3
De uitgave van deze vertaling laat zien dat het Augustijns Instituut niet alleen gaat voor de meer toegankelijke geschriften van de kerkvader, maar ook bereid is om te investeren in de minder eenvoudige teksten. En dat is een niet geringe verdienste.
Bart J. Koet