(+31)040 - 304 60 58

Geloof is het begin

Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament

Boeken

Geloof is het begin

Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament

Aurelius Augustinus
€ 34,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard.

Voor deze bundel werden achtentwintig preken vertaald van de sermones de scripturis. Dit boek bevat de laatste reeks preken over passages uit brieven van het Nieuwe Testament. Op twee uitzonderingen na verschijnt  in dit boek van alle preken de eerste Nederlandse vertaling.
In bijna elke preek komen verrassende wendingen aan het licht. Zo staat Augustinus in een van de preken nauwkeurig stil bij de vraag wat er gebeurt wanneer je doet wat je aan een ander hebt beloofd. 

Specificaties

ISBN
9789460361494
Oorsponkelijke titel
Sermones de scripturis 162C-183
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
288 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Verschijningsdatum
16 November 2013
Verschenen in de serie

Recensies

In: Kerkblad, 5 februari 2015
"Iedere keer weer treft het hoe fris en levendig Augustinus de Schriften verklaart. Hij associeert, illustreert en ellegoriseert naar hartelust en weet zo allerlei rijke lessen uit de teksten op te diepen."
Ds. P. den Ouden

In: Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal jg 44/3 (2014)
"De Nederlandstalige lezer mag zich gelukkig prijzen nu over een volledige vertaling van Augustinus’ preken over de Bijbel te beschikken, want in andere hedendaagse talen is dit enkel in het Italiaans en het Engels gebeurd. We kunnen deze opnieuw ontsloten geloofsschat van harte aan de lezers van Collationes aanbevelen."
Adelbert Denaux

Op: http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Aurelius-Augustinus/Geloof-is-het-begin-preken-over-teksten-uit/Boek/?itemid=|library/marc/vlacc|9019917
"Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking van vier vertalers. Ze hebben de preken in een eenvoudig, helder en eigentijds Nederlands omgezet en van tussenkopjes voorzien. In noten geven ze informatie over de achtergrond van de preek, de oorsprong van de (overvloedige) schriftfragmenten en uitleg bij de vermelde ketterijen. Nu zijn alle Sermones de scripturis naar het Nederlands vertaald. Samen met de vertalingen van Augustinus’ ander werk, vormen ze een indrukwekkende,verzorgd uitgegeven reeks."
Jef Ector

Op: http://www.christusrex.be/bb/48#b1475
"Dit boek bundelt een hele reeks preken op brieven uit het Nieuwe Testament. Augustinus was een excellente predikant. Zowat alle aspecten van het christelijke denken en doen komen aan bod in zijn studie. In deze preken besteedt hij aandacht aan tal van ethische aspecten die hem op een dieper niveau naar theologische inzichten voert. In een passionele taal sleept hij de luisteraars mee."
EN

In: Veluwse kerkbode, 2 mei 2014
"Wie enmaal door Augustinus is geboeid, wordt telkens weer getroffen door de grote veelzijdigheid van deze kerkvader. Ik kan het daarom ook alleen maar toejuichen dat uitgeverij Damon voortgaat met laten vertalen en uitgeven van werken van deze kerkvader."
Ds. P. de Vries

In: Gezinsgids, april 2014
"De preken zijn geen aaneenrijging van algemeenheden. De lezer zal ontdekken dat de preken een verzameling vormen van diepe gedachten over God en Zijn Woord." (...) "Het is zeer waardevol dat deze preken voor de hedendaagse lezer toegankelijk gemaakt zijn. Ook voor deze tijd heeft Augutinus ons nog veel te zeggen."
drs. P.A. Zevenbergen

In: Ecclesia, maart 2014
"Wat de vertaling van de preken betreft kan ik slechts onderstrepen wat ik in mijn bespreking van de bundel 'Leven in hoop' geschreven heb: de vertalers zijn er opnieuw uitstekend in geslaagd Augustinus’ boodschap heel dicht bij ons te brengen. En hiervoor zijn wij hun zeer erkentelijk.
Eeuwenoude preken? Ja, maar beslist geen verouderde preken. Integendeel zelfs. Wij zijn de grootmeester van Hippo Regius – en met hem de kerkvaders in het algemeen – veel dank verschuldigd.”
J.G. Barnhoorn

In: NDB Biblion, 12 februari 2014
De preken zijn nu eens stichtelijk, dan weer meer pastoraal en lijken soms meer op een openbare bijbelstudie. Door de soepele vertaling spreekt Augustinus ons door de eeuwen heen op een vaak verrassend moderne wijze toe. Een verzorgd uitgegeven boek, geschikt voor een ieder die zich verdiepen wil in Augustinus en de brieven uit het Nieuwe Testament.
J. Windmeijer

In: Kerk en leven, 29 januari 2014
"De stijl van spreken is onwaarschijnlijk sterk en het dient gezegd dat, als je ze vandaag zou horen, weinigen zullen geloven dat die woorden 1.500 jaar oud zijn. Deze man kon preken. In zowat elke preek zijn er verrassende wendingen. Zoals in de preek waarin Augustinus stilstaat bij de vraag wat er gebeurt wanneer je dat doet, wat je aan een ander hebt beloofd. Of zoals in preek 181, waarin hij zijn publiek vraagt of ze rechtvaardigen zijn of zondaars. „Tja, als je liegt uit nederigheid en geen zondaar was voordat je loog, word je door te liegen wat je had willen vermijden.”

Op: http://www.klassieketheologie.nl
"Aan de preken die opgenomen zijn in deze bundel liggen vooral Schriftlezingen uit de brieven van Paulus en de katholieke brieven ten grondslag. De moeilijkheden waarmee de apostelen werden geconfronteerd, bleken nog hoogst actueel te zijn voor de kerk in Augustinus’ dagen en wellicht ook voor onze tijd. Als uitgangspunt voor zijn preek nam de kerkvader vaak één of meerdere teksten. Soms betrof het alleen een tekst uit de gelezen brieven. Dikwijls werd naast een brief, ook een psalm of een gedeelte uit één van de evangeliën als vertrekpunt genomen. Interessant is het te lezen dat het in het laatste geval meestal om een preek gaat die gesitueerd moet worden in een dienst waarin ook de eucharistie gevierd werd. Wanneer slechts één lezing ten grondslag ligt aan de preek, dan betreft het een woorddienst in de middag of avond."
(...)
"Bij Augustinus lagen de fronten anders dan bij Paulus. Stromingen die op gespannen voet stonden met de catholica werden door hem bestreden. Zo er zijn de Eunomianen, de Sabellianen en de Photianen. Wellicht zal niet bij iedereen meteen te binnen schieten waarin deze ketters afweken van de orthodoxie. De voetnoten waarin hun dwaling wordt toegelicht zijn dan ook zeer verhelderend. Uiteraard keren ook Augustinus’ aartsvijanden terug, als daar zijn de Pelagianen, de Donatisten en de Manicheeërs. Eveneens worden hun ketterijen van commentaar voorzien in een verklarende noot. Al deze toelichtingen, evenals de inleiding die aan de preken voorafgaat, zijn waardevol voor de hedendaagse lezer van Augustinus’ werk. Helaas wordt in de inleiding, waarin ook een schets wordt gegeven van de Bijbelboeken die Augustinus bepreekt, een eenzijdig beroep gedaan op de NBV-studiebijbel. Dat neemt niet weg dat hier met recht gesproken kan worden van een klassiek werk in een nu al monumentale uitgave."
Wilfred Hassefras