(+31)040 - 304 60 58

Series

Series

Uit de eerste hand

In Uit de eerste hand zijn (selecties van) de belangrijkste cultuurhistorische teksten uit de Europese geschiedenis samengebracht. In de reeks zijn vijf delen verschenen: De Grieken, De Romeinen, De Middeleeuwen I en II en De Renaissance.

Over wat nu eigenlijk 'de belangrijkste teksten' zijn kan men van mening verschillen. Samensteller Ad de Visser heeft gekozen voor een breed overzicht waarin de erkende grootheden van elk tijdvak vertegenwoordigd zijn. Zijn doelgroep bestaat uit mensen die wel kennis willen nemen van passages uit 'De Grote Werken', maar die deze werken niet van kaft tot kaft zullen lezen en ook de commentaren en interpretaties van vakspecialisten terzijde laten liggen.

De gekozen teksten zijn thematisch geordend en van een korte inleiding voor zien. In de inleiding komen de biografische gegevens van de oorspronkelijke auteur aan de orde. Hier en daar is een piepklein portret opgenomen. De Visser schetst in enkele regels de achtergrond van het opgenomen werk. Soms gebruikt hij 'tijdvakgenoten' om commentaar te geven op een passage. Zo gebruikt hij een tekst van Aristoteles om de Odyssee van Homerus toe te lichten (in De Grieken). De noten zijn kort en terzake en opgenomen op dezelfde bladzijde als de tekst waarop ze betrekking hebben.